Algemene voorwaarden Tovda

Prijzen

De prijzen op www.tovda.be zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. De prijzen worden per stuk vermeld, tenzij anders aangegeven. Tovda houdt zich het recht om de prijzen en de informatie van de producten te wijzigen en te corrigeren. Als een al aangeschaft product nadien afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Tovda kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn als gevolg van bvb zet- of drukfouten. Productfoto’s zijn illustratief bedoeld. Productinformatie is steeds indicatief en kleuren kunnen licht afwijken o.w.v. belichting tijdens het vastleggen op foto, en scherminstellingen van het toestel waarmee de website bekeken wordt.

Betaling

Betaalopties worden aangeboden via een officiële Payment Gateway Provider: Mollie.

Verzending

Tovda voorziet in een aantal verzendmogelijkheden waartussen gekozen kan worden tijdens het plaatsen van een bestelling:

 • Afhalen: als deze optie gekozen wordt, kan de bestelling na afspraak afgehaald worden (Tovda heeft geen vaste openingsuren). Stuur hiervoor een e-mail naar info@tovda.be. Alle verzendkosten komen bij deze optie te vervallen.
 • Brievenbuspost: deze optie wordt enkel aangeboden voor kleinere voorwerpen die door BPost als niet-genormaliseerd worden omschreven. Hierbij is geen tracking mogelijk.
 • Verzending via BPost: Hiervoor werkt Tovda samen met het platform Sendcloud en Bpost als pakketdienst. Als voor deze optie gekozen wordt zal de zending via een traceercode gevolgd kunnen worden. Nadat u van Tovda een verzendbevestiging hebt ontvangen, is het pakket in handen van BPost. Tovda is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending. Indien er zich een probleem voordoet na de verzendbevestiging neemt u eerst contact op met BPost. Breng nadien ook Tovda op de hoogte, we bekijken dan hoe we het probleem voor u kunnen oplossen.

De koper bezorgt het leveringsadres aan Tovda. Indien dit adres fout blijkt te zijn, valt dit onder verantwoordelijkheid van de koper. Eventuele extra kosten zijn dan ook voor de koper.

Leveringstermijn

Bij elk product wordt een indicatieve leveringstermijn vermeld. Tovda probeert steeds een zo snel mogelijke levering te verzekeren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die veroorzaakt worden buiten onze wil om.

 

In geval van niet-levering van goederen (door een fout in stockbeheer of niet voorradig zijn van onderdelen of grondstoffen) worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen, Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Tovda de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten, Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Overmacht

Tovda is niet aansprakelijk; Indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tovda alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Tovda behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tovda gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Tovda bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Tovda, Herestraat 94, 3520 Zonhoven.

Tovda behoudt het recht om retourzendingen te weigeren bij vermoeden van schade aangebracht door schuld buiten die van de verkoper of de leverancier van het artikel.

Het herroepingsrecht komt eveneens te vervallen in geval van op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten. 

Onderhoud, gebruiksaanwijzingen

Voor alle producten die door Tovda geproduceerd worden door middel van 3D printing, gelden volgende bepalingen:

 • Als grondstof voor 3D-printing wordt PLA gebruikt. PLA is vormvast tot ongeveer 55° C. Dit betekent dat deze artikelen perfect bruikbaar zijn voor alle dagdagelijkse toepassingen die onder deze temperatuur blijven. Enkele voorbeelden en richtlijnen (lijst is niet limitatief).
  • Reinig een product in PLA nooit in een vaatwasser
  • Indien u het product wenst te reinigen, doe dit dan in een handlauw sopje met een standaard detergent voor huishoudelijk gebruik.
  • Laat een product in PLA nooit achter in een auto in volle zon.
  • Zet een product in PLA nooit in de buurt van een open vlam of kaars.
  • Voor producten in PLA die door Tovda gepresenteerd worden als ‘te gebruiken met een theelichtje’, gebruikt u enkel een LED-variant, nooit een theelichtje met echte vlam.
  • Voor verlichtingsartikelen in PLA: gebruik nooit klassieke gloei- of spaarlampen omdat deze te warm worden. Maak enkel gebruik van LED-lampen.
 • Voorwerpen geproduceerd via 3D printing vertonen vaak subtiele lijntekeningen. De richting en het patroon van deze lijnen zijn afhankelijk van de positionering van het voorwerp op de printer. Deze lijnen en patronen zijn eigen aan het 3D print-proces en kunnen in geen geval ingeroepen worden als onvolmaaktheid of als reden om een product terug te sturen en/of een terugbetaling te vragen.
 • Een voorwerp geproduceerd via 3D printing heeft steeds een zijde die tijdens productie het printoppervlak raakt. Vaak is dit achteraf niet zichtbaar. Indien er toch een verschil is tussen deze zijde en andere zijdes (zoals bvb het geval kan zijn bij oorbellen, waarbij de ene zijde lichtjes anders van structuur kan zijn dan de andere zijde), kiest Tovda afhankelijk van het gewenste effect welke zijde als voorzijde gebruikt wordt. Dit verschil is eigen aan het 3D print-proces en kan in geen geval ingeroepen worden als onvolmaaktheid of als reden om een product terug te sturen en/of een terugbetaling te vragen.

 

Voor alle vragen en informatie: stuur een e-mail naar info@tovda.be